รายงานผลประเมิน ITA

❖ วิสัยทัศน์ ❖ “มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”
✆ สายด่วน

นายก อบต.วัดโบสถ์
089-9192453✆ สายด่วน

ปลัด อบต.วัดโบสถ์
081-8620665
แบบประเมินความพึงพอใจ (Click!) ผลประเมิน :

  ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์  
 
ประมวลจริยธรรม
พนักงานส่วนท้องถิ่น...

29/6/65
 
การแจ้งเตือนภัยผ่านการ
ส่งข้อความสั้น(SMS)...

22/6/65
 
ประมวลจริยธรรมพนักงาน
และรับฟังความคิดเห็น...

21/6/65


ประกาศหนังสือราชการ หนังสือราชการ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2564
  รายละเอียดเกี่ยวกับองค์การ
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
  ❖ แผนพัฒนาท้องถิ่น
❖ แผนการดำเนินงาน
❖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
❖ แผนอัตรากำลัง 3 ปี
❖ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
❖ แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
❖ แผนบริหารความเสี่ยง
❖ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
❖ แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
❖ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
❖ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
    - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
    - การพัฒนาบุคลากร
    - การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
    - การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
❖ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

ข้อบัญญัติ
  ❖ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

   
การจัดซื้อจัดจ้าง
  ❖ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
❖ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
❖ รายงาน / สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงาน
  ❖ รายงานการคลัง
❖ รายงานผลการปฏิบัติการประจำปี
❖ รายงานการประชุมสภา
❖ รายงานผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

บริการประชาชน
  ❖ กระทู้ถาม-ตอบ
❖ คู่มือประชาชน
❖ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
❖ งานจัดเก็บรายได้ ภาษี ใบอนุญาต
❖ การยื่นขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้นถอนอาคาร
❖ การแจ้งการขุดดินและถมดิน
❖ แบบสอบถามความพึงพอใจ

รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน


อัพเดต!! สรุปการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ( ดูสรุปทั้งหมดคลิกที่นี่!! )
 

 

   ภาพกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ


  ข้อมูลบริการภาครัฐ
   
 

 
ผู้เข้าชมขณะนี้ :
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด :
HTML hit counter - Quick-counter.net
   
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์
0-3816-3104-5
โทรสาร 0-3816-3105